Conversii

Programe de conversie profesională în forma specifică Învățământului la Distanță (ID).

 

Programul de conversie profesională Informatică și Tehnologia informației și comunicării se desfășoară în forma și tehnologia specifice învățământului la distanță. Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de specializarea din formarea iniţială, dornice să obțină calificare profesională și didactică pentru a preda disciplinele respective din Planul cadru pentru gimnaziu sau liceu.

 

Conținutul programului de conversie propus va avea în vedere toate componentele unui sistem de tip ID: materiale de studiu şi resurse educaționale specifice, activități de tutorat față în față, facilitarea interacțiunii studenților pe platformă educațională eLearning. Activitățile didactice față în față se vor desfășura la Facultatea de Matematică şi Informatică din Brașov, în weekend (de 5-6 ori pe semestru).

 

Disciplinele de studiu prevăzute pentru acest program vizează atât competenţe de specialitate, cât şi competenţe didactice, astfel încât absolventul să poată ocupa un post didactic în concordanţă cu noua specializare pe acelaşi nivel educaţional pentru care are competenţe prin pregătirea anterioară.

 

Disciplinele de studiu de specialitate sunt în concordanță cu programa școlară de Informatică și TIC pentru gimnaziu și cu programa școlară de TIC pentru liceu. În același timp, prin disciplinele opționale, sunt propuse și conținuturi de interes pentru grupul țintă din alte programe școlare de Informatică pentru liceu. Pentru pregătirea didactică sunt prevăzute disciplinele:Didactica ariei curriculare, Didactica specialității și Practică pedagogică pentru noua specializare.

 

Programul de conversie este recunoscut de Ministerul Educației Naționale. Studiile se desfășoară pe parcursul a 4 semestre, cumulează 120 de credite transferabile și se finalizează cu examen de absolvire în urma căruia cadrele didactice primesc diploma de absolvire și supliment de diplomă.

 

Forma de organizare a programului de conversie este ID – învăţământ la distanţă, în regim cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este de 3500 lei pe an și se plătește în trei tranșe, confom contractului de școlarizare și reglementărilor specifice Universității Transilvania din Brașov.

 

Programul de conversie Informatică și TIC în forma ID se bucură de suportul Asociației Cluster pentru inovare și tehnologie din Brașov și al Fundației Comunitare Brașov, în care Universitatea Transilvania din Brașov are calitatea de membru.

 

Coordonator: Lect dr. Vlad Monescu, email: monescu@unitbv.ro

Plan învățământ

2021-2023

2020-2022

2018-2020; 2019-2021

Programul de conversie profesională Matematică (în forma ID) este adresat tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de pregătirea anterioară, absolvenți de studii de licență care doresc să obțină competențele necesare calificării profesionale și didactice pentru a preda disciplina Matematică. Programul permite desfăşurarea activităților profesionale concomitent cu activitățile didactice incluse în planul de învățământ, cursanții având la dispoziție resursele de învățare specifice sistemului ID: materiale didactice în tehnologie ID, sistem tutorial față în față și activități didactice pe platforma e-eLearning.

 

Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori de matematică prin discipline fundamentale și de specialitate, precum: Algebră, Geometrie, Elemente de matematică superioară, Numărare, statistică, probabilități, Studiul ecuațiilor, inecuațiilor şi al sistemelor, Aplicații ale matematicii în alte domenii, Elemente de transformări geometrice, Metode de rezolvare a problemelor de algebră etc., dar şi diverse discipline de didactică. Programul dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite cursanților realizarea de conexiuni între disciplina pe care deja cadrele didactice o predau şi disciplina Matematică, prin discipline opționale, precum: Elemente de transformări geometrice, Metode de rezolvare a problemelor de algebră etc.

 

Programul de Conversie profesională Matematică este recunoscut de Ministerul Educației Naționale, iar studiile care se desfășoară pe parcursul a 2 ani se finalizează cu examen de absolvire în urma căruia cadrele didactice primesc diploma de absolvire și supliment de diplomă. Programul de Conversie profesională Matematică de la Universitatea Transilvania din Brașov oferă dreptul tuturor absolvenților de a se titulariza pe disciplina Matematică. Toate gradele didactice dobândite rămân valabile.

 

Cursurile se desfășoară sâmbăta și duminica (de regulă, un weekend pe lună). În fiecare semestru, cursanții urmează patru discipline din curriculumul de Matematică aprobat de MEN pentru învățământul gimnazial și liceal. La finalul studiilor, absolvenții primesc 120 credite transferabile. Pentru examenul de absolvire, absolvenții primesc încă 10 credite transferabile. Taxa de școlarizare este de 3500 lei pe an plătibilă în trei tranșe, conform contractului de școlarizare.

 

 Discipline studiate: algebra, geometrie, elemente de matematici superioare, didactică.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de matematică.

 

Coordonator: Conf. dr. Olivia FLOREA, email: olivia.florea@unitbv.ro

 

Planuri de învățământ:

2021-2023

2020-2022
2017-2019;2018-2020; 2019-2021;