Conversii

Programe de conversie profesională

 

Programul de conversie profesională Informatică se desfășoară în forma și tehnologia specifice învățământului la distanță. Programul se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de specializarea din formarea inițială, dornice să obțină calificare profesională și didactică pentru a preda disciplinele respective din Planul cadru pentru gimnaziu sau liceu.

Începând cu anul 2022, programul de conversie profesională Informatică este inclus în proiectul ROSE al Ministerului Educației, prin care este susținută financiar formarea cadrelor didactice din învățământul liceal de stat. 

Conținutul programului de conversie propus va avea în vedere toate componentele unui sistem de tip ID: materiale de studiu şi resurse educaționale specifice, activități de tutorat față în față, facilitarea interacțiunii studenților pe platformă educațională eLearning. Activitățile didactice față în față se vor desfășura la Facultatea de Matematică şi Informatică din Brașov, în weekend (de 5-6 ori pe semestru).

 

Disciplinele de studiu prevăzute pentru acest program vizează atât competențe de specialitate, cât şi competențe didactice, astfel încât absolventul să poată ocupa un post didactic în concordanță cu noua specializare pe acelaşi nivel educațional pentru care are competențe prin pregătirea anterioară.

 

Disciplinele de studiu de specialitate sunt în concordanță cu programa școlară de Informatică  pentru gimnaziu și liceu. În același timp, prin disciplinele opționale, sunt propuse și conținuturi de interes pentru grupul țintă din alte programe școlare de Informatică pentru liceu. Pentru pregătirea didactică sunt prevăzute disciplinele: Didactica ariei curriculare, Didactica specialității și Practică pedagogică pentru noua specializare.

 

Programul de conversie este recunoscut de Ministerul Educației Naționale. Studiile se desfășoară pe parcursul a 4 semestre, cumulează 120 de credite transferabile și se finalizează cu examen de absolvire în urma căruia cadrele didactice primesc diploma de absolvire și supliment de diplomă.

 

Forma de organizare a programului de conversie este ID – învățământ la distanță, în regim cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este de 3500 lei pe an și se plătește în trei tranșe, confom contractului de școlarizare și reglementărilor specifice Universității Transilvania din Brașov.

 

Programul de conversie Informatică  în forma ID se bucură de suportul Asociației Cluster pentru inovare și tehnologie din Brașov și al Fundației Comunitare Brașov, în care Universitatea Transilvania din Brașov are calitatea de membru.

 

Coordonator: Lect dr. Vlad Monescu, email: monescu@unitbv.ro

Plan învățământ

2021-2023

2020-2022

2018-2020; 2019-2021

Programul de conversie profesională Matematică  este adresat tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, indiferent de pregătirea anterioară, absolvenți de studii de licență care doresc să obțină competențele necesare calificării profesionale și didactice pentru a preda disciplina Matematică. Programul permite desfăşurarea activităților profesionale concomitent cu activitățile didactice incluse în planul de învățământ.

Începând cu anul 2022, programul de conversie profesională Matematică este inclus în proiectul ROSE al Ministerului Educației, prin care este susținută financiar formarea cadrelor didactice din învățământul liceal de stat, având forma de învățământ cu frecvență. Programul beneficiază de o organizare flexibilă care vine în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor, cursurile desfășurându-se în format hibrid și modular, cu valorificarea resurselor platformei e-learning a universității.

Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori de matematică prin discipline fundamentale și de specialitate, precum: Algebră, Geometrie, Elemente de matematică superioară, Numărare, statistică, probabilități, Studiul ecuațiilor, inecuațiilor şi al sistemelor, Aplicații ale matematicii în alte domenii, Elemente de transformări geometrice, Metode de rezolvare a problemelor de algebră etc., dar şi diverse discipline de didactică. Programul dezvoltă şi o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite cursanților realizarea de conexiuni între disciplina pe care deja cadrele didactice o predau şi disciplina Matematică, prin discipline opționale, precum: Elemente de transformări geometrice, Metode de rezolvare a problemelor de algebră etc.

 Programul de Conversie profesională Matematică este recunoscut de Ministerul Educației Naționale, iar studiile care se desfășoară pe parcursul a 2 ani se finalizează cu examen de absolvire în urma căruia cadrele didactice primesc diploma de absolvire și supliment de diplomă. Programul de Conversie profesională Matematică de la Universitatea Transilvania din Brașov oferă dreptul tuturor absolvenților de a se titulariza pe disciplina Matematică. Toate gradele didactice dobândite rămân valabile.

În fiecare semestru, cursanții urmează patru discipline din curriculumul de Matematică aprobat de MEN pentru învățământul gimnazial și liceal. La finalul studiilor, absolvenții primesc 120 credite transferabile. Pentru examenul de absolvire, absolvenții primesc încă 10 credite transferabile. Taxa de școlarizare este de 3500 lei pe an plătibilă în trei tranșe, conform contractului de școlarizare.

 Discipline studiate: algebra, geometrie, elemente de matematici superioare, didactică.

 Perspective după finalizarea studiilor: profesor de matematică.

 

Coordonator: Conf. dr. Olivia FLOREA, email: olivia.florea@unitbv.ro

 

Planuri de învățământ:

2021-2023

2020-2022
2017-2019;2018-2020; 2019-2021;